۲۰/۰۶/۱۳۹۵

جزوه مدیریت رسیدگی به شکایات

۲۰/۰۶/۱۳۹۵

جزوه مدیریت دانش

۲۰/۰۶/۱۳۹۵

جزوه مدیریت تغییر

۲۰/۰۶/۱۳۹۵

جزوه ISO 9001 : 2015

۲۰/۰۶/۱۳۹۵

جزوه CRM

۱۹/۰۶/۱۳۹۵

جزوه مدیریت استراتژیک