انجمن داروسازان ایران

۱۸/۰۸/۱۳۹۵

سجادی:تقاضای داروی قاچاق،آفت نظام دارویی کشور است

سجادی:تقاضای داروی قاچاق،آفت نظام دارویی کشور است سید مهدی سجادی، دبیر انجمن داروسازان ایران در خصوص تقاضای داروی قاچاق اظهار داشت: هر روز داروخانه ها با بیمارانی مواجه می شوند که نسخه بدست درخواست دارویی را دارند که در لیست داروهای رسمی کشور ثبت نشده است و این به آن معنا است که بیمار به دنبال دارویی است که به […]