تقویت حافظه

۱۶/۱۱/۱۳۹۵

برای تقویت حافظه چیکار کنیم؟

برای تقویت حافظه چیکار کنیم؟ این صحبت دهان به دهان در میان مردم پیچیده شده که بالا رفتن سن قدرت حافظه را کم میکند و سبب میشود نتوانیم خیلی چیزها را به یاد بیاوریم.با پیچیده شدن این صحبت میان مردم خیلی ها بر روی این باور دست روی دست گذاشته اند و کاری انجام نمیدهند.این صحبت به این معنا نیست […]