تقویت ساعد دست

۱۱/۰۹/۱۳۹۵

بهترین تمرینات ساعد

بهترین تمرینات ساعد در حالی که تمرین با وزنه و تمرینات بالا تنه‌ی همیشگی، روی ساعدها نیز کار می‌کنند، اما بعضی از تمرینات هستند که فقط روی ساعد تمرکز دارند. البته قطعاً بهترین تمرین برای شخص شما، بستگی به هدفتان دارد؛ که می‌تواند انعطاف پذیری، افزایش حجم، یا افزایش قدرت باشد. تمرینات ساعد شامل دو نوع اصلی هستند: تمرینات فلکسور […]