تمرینات شمشیربازی

۲۴/۰۸/۱۳۹۵

تناسب اندام مناسب برای شمشیر بازی

تناسب اندام مناسب برای شمشیر بازی شمشیر بازی، ورزشی است که به هماهنگی دست و چشم، قابلیت حرکت انفجاری و دقت موشکافانه نیاز دارد. هر نوع شمشیری که از آن استفاده می‌کنید، بهرحال باید سریع‌تر و دقیق‌تر از حریفتان باشید. این امر مستلزم قدرت، سرعت و زمانبندی و همچنین مهارت است. برای پیشرفت در بسیاری از این جنبه‌ها، یک روال […]