تمرین با دمبل برای خانم ها

۰۹/۰۹/۱۳۹۵

تمرین با دمبل برای خانم ها

تمرین با دمبل برای خانم ها این یک تمرین مبتدی ۳۰ دقیقه ای برای خانم ها عالی است که می تواند در خانه انجام شود. اجازه دهید دوباره تاکید کنم در حالی که هیچ تمرین خاصی به عنوان تمرین مخصوص خانم ها وجود ندارد اما بعضی تمرینات هستند که زنان را به احتمال بیشتری به اهدافشان می رسانند تا مردان. […]