مصرف علف

۳۰/۱۰/۱۳۹۵

درباره ماده مخدر گل چه می دانید؟

درباره ماده مخدر گل چه می دانید؟ گل از جمله مواد مخدر جدیدی است که به تازگی در میان جوانان به طرز وحشتناکی شیوع پیدا کرده است. این ماده مخدر را به وسیله سیگار به مصرف می رسانند. کسانی که به مصرف ماده مخدر گل اعتیاد دارند دارای نشانه های خاصی هستند که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد.  […]